สมัครงาน
SHARE

 ร่วมงานกับ Easy Money

เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประจำสำนักงานใหญ่ อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.บันทึกเอกสารข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
2.ติดต่อประสานงสานกับหน่วยงานต่างๆภายในและภายนอกองค์กร
3.รับผิดชอบงานด้ายเอกสารในส่วนงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
2.เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
3. มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
3. ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
4. สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
5. สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
6. สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
7. สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
8. สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
9. สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
10. เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
11. โบนัส, ปรับเงินประจำปี
โฟร์เมน/วิศวกรโยธา
ประจำสำนักงานใหญ่ อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.บริหาร/วางแผน/วิเคราะห์/ประสานควบคุมงาน
2.มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมด้านการออกแบบโครงสร้าง
3.ประสานงานระหว่างผู้รับเหมา/ผู้ออกแบบ
4.ขับรถได้ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย อายุ 25-28 ปี
3.มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office,Auto CAD ได้
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
3. ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
4. สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
5. สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์
6. สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
7. สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
8. สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
9. สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
10. เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
11.โบนัส, ปรับเงินประจำปี
พนักงานขับรถ(ส่วนกลาง)
ประจำสำนักงานใหญ่ อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ขับรถให้ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
2.ขับรถให้แผนกต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย 
2.ขับรถได้ทุกประเภท
3. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดและค้างคืนได้
4. สามารถทำงานในวันหยุดได้
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
3. ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
4. สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
5. สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
6. สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
7. สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
8. สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
9. สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
10. เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
11. โบนัส, ปรับเงินประจำปี
เจ้าหน้าที่บัญชี
ประจำสำนักงานใหญ่ อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.จัดทำรายละเอียดสินค้าคงเหลือ
2.ตัดขาย ออกเอกสารการขายต่างๆ,บันทึกบัญชี
3.รายงานต่างๆเกี่ยวกับการขายสินค้า
คุณสมบัติ
1. เพศชาย-หญิง 
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
3. มีไหวพริบ,มีความอดทน
4. มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
3. ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
4. สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
5. สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
6. สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
7. สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
8. สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
9. สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
10. เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
11. โบนัส, ปรับเงินประจำปี
เจ้าหน้าที่การตลาดออกบูธ
ประจำสำนักงานใหญ่ อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ขายทรัพย์หลุด ออกบูธตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ
2.ตรวจนับสินค้าและเตรียมสินค้าให้พร้อมขายอยู่เสมอ
3.โฆษณาประชาสัมพันธ์การออกบูธ
4.แนะนำและให้ข้อมูลสินค้าต่างๆกับลูกค้า
คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 21-30 ปี
2. จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
3. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
4. มีใจรักงานบริการ,บุคคลิกภาพดี
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
3. ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
4. สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
5. สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
6. สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
7. สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
8. สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
9. สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
10. เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
11. โบนัส, ปรับเงินประจำปี
เจ้าหน้าที่ให้บริการประจำสาขา
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย-หญิง อายุ 23-30 ปี
2. จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
4. มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันและอดทน

เงินเดือน/สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน (กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท)
3.เงินค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
4.สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
5.สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ในกรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
6.สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
7.สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
8.สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
9.สวัสดิการพนักงานลาอุปสมบท หรือพิธีสมรส หรือกรณีคลอดบุตรคนแรก
10.เงินค่าล่วงเวลา เงินโบนัส
11.ประกันสังคม ฯลฯ
12.ทดลองงาน 3 เดือน บรรจุเป็นพนักงานประจำ
13.ค่าที่พัก (กรณีย้ายสาขา)
14.ค่าปฏิบัติงานประจำสาขา (กรณีย้ายสาขา)