สมัครงาน
SHARE

 ร่วมงานกับ Easy Money

พนักงานขับรถ(ส่วนกลาง)
ประจำสำนักงานใหญ่ อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ขับรถให้ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
2.ขับรถให้แผนกต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย 
2.ขับรถได้ทุกประเภท
3. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดและค้างคืนได้
4. สามารถทำงานในวันหยุดได้
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
3. ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
4. สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
5. สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
6. สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
7. สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
8. สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
9. สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
10. เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
11. โบนัส, ปรับเงินประจำปี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่
ประจำสำนักงานใหญ่ อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.บริหาร/วางแผน/วิเคราะห์/ประสานควบคุมงาน
2.มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมด้านการออกแบบโครงสร้าง
3.ประสานงานระหว่างผู้รับเหมา/ผู้ออกแบบ
4.ขับรถได้ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป 
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office,Auto CAD ได้
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
3. ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
4. สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
5. สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
6. สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
7. สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
8. สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
9. สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
10. เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
11. โบนัส, ปรับเงินประจำปี
เจ้าหน้าที่บัญชี
ประจำสำนักงานใหญ่ อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.จัดทำรายละเอียดสินค้าคงเหลือ
2.ตัดขาย ออกเอกสารการขายต่างๆ,บันทึกบัญชี
3.รายงานต่างๆเกี่ยวกับการขายสินค้า
คุณสมบัติ
1. เพศชาย-หญิง 
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
3. มีไหวพริบ,มีความอดทน
4. มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
3. ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
4. สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
5. สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
6. สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
7. สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
8. สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
9. สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
10. เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
11. โบนัส, ปรับเงินประจำปี
เจ้าหน้าที่การตลาดออกบูธ
ประจำสำนักงานใหญ่ อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ขายทรัพย์หลุด ออกบูธตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ
2.ตรวจนับสินค้าและเตรียมสินค้าให้พร้อมขายอยู่เสมอ
3.โฆษณาประชาสัมพันธ์การออกบูธ
4.แนะนำและให้ข้อมูลสินค้าต่างๆกับลูกค้า
คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 21-30 ปี
2. จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
3. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
4. มีใจรักงานบริการ,บุคคลิกภาพดี
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
3. ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
4. สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
5. สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
6. สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
7. สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
8. สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
9. สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
10. เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
11. โบนัส, ปรับเงินประจำปี
เจ้าหน้าที่กฎหมาย
ประจำสำนักงานใหญ่ อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.จัดทำ/เตรียม/รวบรวมและเป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่องานต่างๆ 
2.จัดทำ/เตรียม/ตรวจสอบเอกสารทางด้านกฎหมาย
3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 25-30 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์
3. มีประสบการณ์1-3 ปีขึ้นไป
4. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันในเวลาที่จำกัดได้
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
3. ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
4. สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
5. สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
6. สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
7. สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
8. สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
9. สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
10. เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
11. โบนัส, ปรับเงินประจำปี
เจ้าหน้าที่กราฟฟิค
ประจำสำนักงานใหญ่ อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
2.ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
3.สามารถทำ After effect
4. และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. เพศชาย-หญิง อายุ 22-30 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. ซื่อสัตย์, ตรงต่อเวลา
6. มีความรับผิดชอบ
สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.ค่ายูนิฟอร์ม 1,500 บาทต่อปี
3.สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
4.เงินพิเศษ1,000 บาท/เดือน (กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท)
5.สวัสดิการฌาปณกิจสงเคราะห์
6.สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
7.สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี
8.สวัสดิการเงินกูแบบปลอดดอกเบี้ย
9.สวัสดิการพนักงานอุปสมบท,สมรส,คลอดบุตรคนแรก
10.เงินล่วงเวลา,เบี้ยเลี้ยง
11.โบนัส,ปรับเงินประจำปี


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ประจำสำนักงานใหญ่ อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.งานด้านการจัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง ติดต่อประสานงานกับร้านค้า
2.ออกใบจัดซื้อสินค้า
3.รับสินค้าที่จัดซื้อ
4.ช่วยงานด้านเอกสาร
5. และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุ 24-35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีประสบการณ์งานจัดซื้อก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. ซื่อสัตย์, ตรงต่อเวลา
6. มีความรับผิดชอบ
สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.ค่ายูนิฟอร์ม 1,500 บาทต่อปี
3.สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
4.เงินพิเศษ1,000 บาท/เดือน (กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท)
5.สวัสดิการฌาปณกิจสงเคราะห์
6.สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
7.สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี
8.สวัสดิการเงินกูแบบปลอดดอกเบี้ย
9.สวัสดิการพนักงานอุปสมบท,สมรส,คลอดบุตรคนแรก
10.เงินล่วงเวลา,เบี้ยเลี้ยง
11.โบนัส,ปรับเงินประจำปี&
เจ้าหน้าที่ให้บริการประจำสาขา
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย-หญิง อายุ 23-30 ปี
2. จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
4. มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันและอดทน

เงินเดือน/สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน (กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท)
3.เงินค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
4.สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
5.สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ในกรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
6.สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
7.สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
8.สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
9.สวัสดิการพนักงานลาอุปสมบท หรือพิธีสมรส หรือกรณีคลอดบุตรคนแรก
10.เงินค่าล่วงเวลา เงินโบนัส
11.ประกันสังคม ฯลฯ
12.ทดลองงาน 3 เดือน บรรจุเป็นพนักงานประจำ
13.ค่าที่พัก (กรณีย้ายสาขา)
14.ค่าปฏิบัติงานประจำสาขา (กรณีย้ายสาขา)