สมัครงาน
SHARE

 ร่วมงานกับ Easy Money

เจ้าหน้าที่ให้บริการประจำสาขา
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย-หญิง อายุ 23-30 ปี
2. จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
4. มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันและอดทน

เงินเดือน/สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน (กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท)
3.เงินค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
4.สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
5.สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ในกรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
6.สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
7.สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
8.สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
9.สวัสดิการพนักงานลาอุปสมบท หรือพิธีสมรส หรือกรณีคลอดบุตรคนแรก
10.เงินค่าล่วงเวลา เงินโบนัส
11.ประกันสังคม ประกันกลุ่ม
12.ทดลองงาน 3 เดือน บรรจุเป็นพนักงานประจำ
13.ค่าที่พัก (กรณีย้ายสาขา)
14.ค่าปฏิบัติงานประจำสาขา (กรณีย้ายสาขา)
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
ตามตกลง อัตรา

รายละเอียดงาน
- สรรหาและคัดเลือกผู้สมัครให้ตรงตามความต้องการขององค์กร
- ประสานงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการสรรหา

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
-มีประสบการณ์ด้านงานสรรหาว่าจ้างอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
-สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้เป็นอย่างดี
-สามารถทำงานล่วงเวลาได้

สวัสดิการอื่นๆ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
3. ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
4. สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
5. สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
6. สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
7. สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
8. สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
11. สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก

เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประจำสำนักงานใหญ่ อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.บันทึกเอกสารข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
2.ติดต่อประสานงสานกับหน่วยงานต่างๆภายในและภายนอกองค์กร
3.รับผิดชอบงานด้ายเอกสารในส่วนงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
2.เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
3. มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
3. ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
4. สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
5. สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
6. สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
7. สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
8. สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
9. สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
10. เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
11. โบนัส, ปรับเงินประจำปี
12. ประกันกลุ่ม

เจ้าหน้าที่บัญชี
ประจำสำนักงานใหญ่ อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.จัดทำรายละเอียดสินค้าคงเหลือ
2.ตัดขาย ออกเอกสารการขายต่างๆ,บันทึกบัญชี
3.รายงานต่างๆเกี่ยวกับการขายสินค้า
คุณสมบัติ
1. เพศชาย-หญิง 
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
3. มีไหวพริบ,มีความอดทน
4. มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
3. ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
4. สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
5. สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
6. สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
7. สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
8. สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
9. สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
10. เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
11. โบนัส, ปรับเงินประจำปี
12. ประกันกลุ่ม


 

เจ้าหน้าที่การตลาดออกบูธ
ประจำสำนักงานใหญ่ อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ขายทรัพย์หลุด ออกบูธตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ
2.ตรวจนับสินค้าและเตรียมสินค้าให้พร้อมขายอยู่เสมอ
3.โฆษณาประชาสัมพันธ์การออกบูธ
4.แนะนำและให้ข้อมูลสินค้าต่างๆกับลูกค้า
คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 21-30 ปี
2. จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
3. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
4. มีใจรักงานบริการ,บุคคลิกภาพดี
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
3. ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
4. สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
5. สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
6. สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
7. สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
8. สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
9. สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
10. เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
ฯลฯ

เจ้าหน้าที่กราฟฟิค
ประจำสำนักงานใหญ่ อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
2.ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
3.สามารถทำ After effect
4. และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. เพศชาย-หญิง อายุ 22-30 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. ซื่อสัตย์, ตรงต่อเวลา
6. มีความรับผิดชอบ
สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.ค่ายูนิฟอร์ม 1,500 บาทต่อปี
3.สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
4.เงินพิเศษ1,000 บาท/เดือน (กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท)
5.สวัสดิการฌาปณกิจสงเคราะห์
6.สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
7.สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี
8.สวัสดิการเงินกูแบบปลอดดอกเบี้ย
9.สวัสดิการพนักงานอุปสมบท,สมรส,คลอดบุตรคนแรก
10.เงินล่วงเวลา,เบี้ยเลี้ยง
11.โบนัส,ปรับเงินประจำปี,ประกันกลุ่ม
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ประจำสำนักงานใหญ่ อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.งานด้านการจัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง ติดต่อประสานงานกับร้านค้า
2.ออกใบจัดซื้อสินค้า
3.รับสินค้าที่จัดซื้อ
4.ช่วยงานด้านเอกสาร
5. และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุ 24-35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีประสบการณ์งานจัดซื้อก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. ซื่อสัตย์, ตรงต่อเวลา
6. มีความรับผิดชอบ
สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.ค่ายูนิฟอร์ม 1,500 บาทต่อปี
3.สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
4.เงินพิเศษ1,000 บาท/เดือน (กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท)
5.สวัสดิการฌาปณกิจสงเคราะห์
6.สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
7.สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี,ประกันกลุ่ม
8.สวัสดิการเงินกูแบบปลอดดอกเบี้ย
9.สวัสดิการพนักงานอุปสมบท,สมรส,คลอดบุตรคนแรก
10.เงินล่วงเวลา,เบี้ยเลี้ยง
11.โบนัส